1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Fidela Films en een opdrachtgever.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij expliciet van toepassing zijn.
2. Fidela Films heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Per opdracht is de versie van de algemene voorwaarden geldig, die gold tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.  
3. Ieder aanbod en alle offertes van Fidela Films zijn vrijblijvend en tijdsgebonden.
De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever schriftelijk of per mail akkoord is gegaan met het aanbod van Fidela Films en de aanbetaling is gedaan.
4. De opdrachtgever heeft geen recht op teruggaaf van de aanbetaling.
5. De uitvoering van de opdracht is een creatief proces en Fidela Films behoudt zich de vrijheid dit naar eigen inzicht uit te voeren.
6. Fidela Films maakt in haar films enkel gebruik van met zorg uitgezochte rechtenvrije muziek. 
7. Na oplevering van het product, heeft de opdrachtgever eenmaal de mogelijkheid feedback te geven voor kleine aanpassingen. Mochten er na deze feedbackronde nog wensen zijn, dan wordt daarvoor een uurprijs in rekening gebracht.
8. Fidela Films heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.
9. De geschatte oplevertijd is niet als fatale termijn te beschouwen.
10. Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen aan te brengen aan het geleverde product.
11. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van het werk berusten bij Fidela Films. 
12. Fidela Films behoudt zich het recht voor haar naam en/of logo te vertonen in de aftiteling van de productie.
13. Fidela Films behoudt zich het recht voor om de productie te gebruiken ter promotie van Fidela Films, waaronder het plaatsen van (een deel van) de productie op haar website en social media kanalen.
14. De producties mogen door de opdrachtgever online gedeeld worden, met bronvermelding van Fidela Films.
15. De producties mogen niet zonder toestemming op websites van derden geplaatst worden.
16. In het geval dat Fidela Films vanwege ziekte of overmacht de opdracht niet kan uitvoeren zal Fidela Films naar beste kunnen en in overleg met de opdrachtgever vervanging zoeken.
17. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van aanwezigen dat er opnames gemaakt worden en dat deze beelden mogelijk gepubliceerd gaan worden. Indien nodig dient de opdrachtgever Fidela Films voorafgaand aan de draaidag te voorzien van een lijst met namen van personen die niet in beeld willen komen. Ook dient de opdrachtgever maatregelen te treffen zodat Fidela Films deze personen redelijkerwijs buiten beeld kan houden tijdens het maken van opnames.


Algemene voorwaarden

Met het aangaan van een overeenkomst ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.